En sık kullanılan muhasebe terimleri ve açıklamaları

Muhasebe, işletmelerin finansal sağlığını izlemek ve raporlamak için önemli bir araçtır. Bu terimler, finansal tabloların analizi, işletme kararları ve yatırımlar gibi muhasebe süreçlerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Yatırımcılar, iş sahipleri ve finansal yöneticilerin muhasebe terimlerine hakim olması, işletmenin mali performansını değerlendirmek için önemlidir. En sık kullanılan muhasebe terimleri ve açıklamaları
 1. Muhasebe: Finansal işlemlerin kaydedilmesi, raporlanması ve analiz edilmesi için kullanılan bir sistem veya süreç.
 2. Defter Tutma: Şirketin gelir ve giderlerinin, alacak ve borçlarının düzenli olarak kaydedilmesi.
 3. Defter: Şirketin finansal işlemlerinin kronolojik olarak kaydedildiği kayıt defteri.
 4. Defter Değeri: Bir varlığın defterde gösterilen değeri, varlık maliyeti ve birikmiş amortismanın toplamıdır.
 5. Fatura: Satış yapılan mal veya hizmetin bedeli ve şartlarını gösteren resmi belge.
 6. Gelir: Şirketin faaliyetleri sonucu elde ettiği para veya değerlerin toplamı.
 7. Gider: Şirketin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve nakit çıkışına yol açan maliyetler.
 8. Amortisman: Bir varlığın maliyetinin zamanla düşürülmesi süreci. Genellikle uzun ömürlü varlıklar için uygulanır.
 9. Mali Tablolar: Bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi şirketin mali durumunu ve performansını gösteren raporlar.
 10. Bilanço: Bir şirketin varlık, borç ve özkaynaklarını belirten anlık mali durum raporu.
 11. Gelir Tablosu: Belirli bir dönemde şirketin gelirlerini ve giderlerini gösteren finansal rapor.
 12. Nakit Akım Tablosu: Belirli bir dönemde şirketin nakit giriş ve çıkışlarını gösteren rapor.
 13. KDV (Katma Değer Vergisi): Şirketin satışlarından veya hizmetlerinden alınan tüketici vergisi.
 14. Envanter: Şirketin elinde bulunan mal veya hizmetlerin fiziksel sayımı ve değerlemesi.
 15. Mizan: Hesapların dönem sonundaki borç ve alacak durumunu gösteren rapor.
 16. Müşteri Borcu: Bir müşterinin şirkete olan ödeme borcu.
 17. Tedarikçi Borcu: Şirketin bir tedarikçiye olan ödeme borcu.
 18. Net Kar: Bir dönemde şirketin gelirlerinden giderlerinin çıkarılmasıyla elde edilen kâr.
 19. Brüt Kar: Satış gelirlerinden doğrudan maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen kâr.
 20. Net Varlık Değeri: Şirketin varlıklarının toplam değeri ile borçlarının toplam değeri arasındaki fark.